Logo Pieters Advocaten

* Sinds 1995 *

Welkom bij Pieters advocaten, advocatenkantoor in UtrechtHet team van advocatenkantoor Pieters Advocaten heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen voor bedrijven en particulieren. Onze advocaten zijn betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Over onsOnze filosofie
Ons motto is: `Zorg voor recht´. Dit betekent voor ons dat wij verder kijken dan het juridische probleem dat zich aandient. Onze advocaten denken in oplossingen, niet in problemen.
Wij analyseren het probleem waar u voor staat, en gaan met u op zoek naar een oplossing door gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Ons team
Het team van advocatenkantoor Pieters Advocaten heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen voor zowel bedrijven als particulieren op diverse rechtsgebieden. Onze advocaten zijn zeer toegankelijk en betrokken bij de zaken van hun cliënten.
Voor meer informatie over de individuele advocaten klikt u op de button: wie zijn wij?

Onze tarieven
Wij bieden onze diensten voor scherpe tarieven. Particulieren die hiervoor in aanmerking komen, staan wij bij op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Mocht u niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, dan bieden wij u onze diensten aan voor een eerlijke prijs.
Ook in dit opzicht kiest Pieters Advocaten voor maatwerk.

Gratis avondspreekuur
Voor veel mensen is de drempel om naar een advocaat te gaan hoog. Omdat wij het belangrijk vinden dat juridische hulp toegankelijk is, heeft ons kantoor een avondspreekuur. U krijgt een advocaat te spreken voor de duur van maximaal 20 minuten. In die tijd inventariseert de advocaat uw zaak en onderzoekt of een van onze advocaten u daarin kan bijstaan. Als dit het geval is worden verdere afspraken hierover met u gemaakt. Het spreekuur is op maandag van 18:00 tot 19:30 uur.

Gratis kennismakingsgesprek
Omdat wij de toegang tot de rechtshulp hoog in het vaandel hebben staan, is bij ons het eerste kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur kosteloos. In deze tijd maakt de advocaat een voorlopige analyse van uw zaak en bespreekt hij met u de voorlopige strategie. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten en wordt een beoordeling gemaakt van de mogelijkheid om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen.
Indien u alvast zelf wilt onderzoeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, verwijzen wij u graag naar www.rvr.org. Mocht deze mogelijkheid zich niet voordoen, dan wordt er met u een passende prijsafspraak gemaakt die toegesneden is op de aard van het probleem en uw financiele situatie.

Rechtsvorm
Pieters Advocaten vormt een samenwerkingsverband in de vorm van een maatschap. Judith Pieters, René van Stralen en Gerben Dijkman zijn eigenaren van de maatschap en werken voor eigen rekening. De overige op de website vermelde advocaten zijn in dienst van de maatschap Pieters Advocaten.

Onze Rechtsgebieden
Onze advocaten kunnen u bijstaan op de volgende rechtsgebieden:

Personen- en familierecht
Asielrecht
Migratierecht
Strafrecht
Arbeidsrecht
Sociaal zekerheidsrecht
Jeugdrecht
Letselschade / aansprakelijkheidsrecht
Bestuursrecht
Bijstand aan slachtoffers

Als u op een rechtsgebied klikt ziet u meer informatie.

Wie zijn wij

Judith Pieters
Specialisaties: migratierecht, asielrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Judith Pieters is advocaat sinds 1990. Zij heeft een doortastende en nuchtere stijl. Ze combineert dat met gedegen vakkennis en een scherp analytisch vermogen. Zij staat bekend als iemand die doorgaat waar anderen stoppen. Judith richtte in 1995 Pieters Advocaten op.
E-mail: j.pieters@pietersadvocaten.nlA.P. (René) van Stralen
Specialisaties: personen- & familierecht, strafrecht en bestuursrecht

René van Stralen is advocaat sinds 1997. Hij heeft een directe stijl en spreekt de taal van de mensen. Hij staat volledig achter zijn cliënt, zonder de juridische zaak uit het oog te verliezen. Hij werkt zeer resultaatgericht.
E-mail: a.stralen@pietersadvocaten.nlGerben Dijkman
Specialisaties: migratierecht en asielrecht

Gerben Dijkman is sinds 2005 werkzaam als advocaat. Hij is vasthoudend en heeft een zakelijke stijl, zonder de persoon achter de zaak uit het oog te verliezen. Hij is gespecialiseerd in het migratie- en asielrecht. Deze rechtsgebieden worden steeds meer onderhevig aan internationale regelgeving, met name vanuit de EU. De specialisatie strekt zich daarom ook uit tot de EU-regelgeving met betrekking tot deze rechtsterreinen. Daarnaast is hij ook gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht en het bestuursrecht.
E-mail: g.dijkman@pietersadvocaten.nlAnnemieke van den Berg
Specialisaties: sociaal zekerheidsrecht en personen- & familierecht
Annemieke van den Berg werkt sinds 2011 als advocaat. Daarvoor werkte ze enkele jaren als beleidsmedewerker bij FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Ze studeerde Journalistiek en Voorlichting aan de Hogeschool van Utrecht en Rechten aan de Universiteit van Utrecht. Ze is betrokken bij haar cliënten en heeft een zakelijke aanpak.
E-mail: a.vandenberg@pietersadvocaten.nlElisabeth Jacobs
Specialisaties: sociale zekerheidsrecht, arbeidsrecht
Elisabeth Jacobs is advocaat sinds 2014. Daarvoor werkte ze enkele jaren als juridisch medewerker bij Pieters Advocaten. Ze studeerde Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool van Utrecht en daarna Rechten aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie arbeid en sociaal beleid.
Ze heeft een zakelijke en praktische werkwijze, toegespitst op de wensen van haar cliënten.
E-mail: e.jacobs@pietersadvocaten.nlS.J. (Stefan) Koolen
Specialisaties: strafrecht, migratierecht, tewerkstellingsvergunningen en werken door vreemdelingen

Stefan Koolen heeft meer dan 10 jaren ervaring in het werken met migranten en vluchtelingen. Sinds 2014 is hij als advocaat werkzaam bij Pieters Advocaten en staat immigranten en hun verblijfsgevers (werkgevers) bij in hun procedures, bijvoorbeeld voor verblijf bij partner of verblijf als werknemer.
Stefan Koolen is afgestudeerd in het Strafrecht en is daarom in staat om u op deskundige wijze u bij te staan als verdachte of slachtoffer.
Stefan Koolen houdt van een juridische uitdaging en van zaken waarin creatief moet worden gezocht naar een oplossing.
https://www.linkedin.com/profile
E-mail: s.koolen@pietersadvocaten.nl

Voorlichting
Alle advocaten bij Pieters Advocaten zijn enthousiaste vertellers over hun vak en rechtsgebied.
Wij worden daarom regelmatig gevraagd om een presentatie te geven op voorlichtingsavonden of zitting te nemen in een panel voor een forumdiscussie. Klik op onderstaande links voor een beeld van bijeenkomsten waar wij aan mee hebben gewerkt.

Deelname aan een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER) over het vertrouwensbeginsel in het Europees asielrecht http://www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2011/10/najaarsvergadering-nver-overmigratie.html

Presentatie op de jaarvergadering van ANELA (de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap) over taal en taalanalyse in de asielprocedure

Organiseert u binnenkort ook een bijeenkomst en zoekt u nog een spreker met expertise op een bepaald rechtsgebied?
U kunt uw verzoek geheel vrijblijvend zenden naar info@pietersadvocaten.nl.
Een van onze advocaten neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Nieuws

Nieuwe regels Wet Werk en Zekerheid vanaf 1 juli 2015
De Wet Werk en Zekerheid ziet op een aantal ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht. Op 1 januari 2014 zullen een aantal wijzigingen plaatsvinden op het gebied van flexcontracten. Op 1 juli 2015 zullen de wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid in werking treden met betrekking tot het ontslagrecht. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het ontslagrecht.

Wijzigingen per 1 juli 2015

Transitievergoeding
Vanaf 1 juli 2014 is de werkgever een ontslagvergoeding (transitievergoeding) verschuldigd indien op zijn initiatief de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na de duur van minimaal 24 maanden. Dit geldt voor zowel onbepaalde als bepaalde tijd contracten. De vergoeding wordt als volgt berekend. Indien een werknemer tot tien jaar in dienst is geweest, is de vergoeding 1/3 maandsalaris per jaar. Voor elk jaar dat de werknemer langer dan tien jaar in dienst is geweest geldt 1/2 maandsalaris. De transitievergoeding is gelimiteerd. Er geldt een maximum tot € 75.000,00 of één jaar salaris indien dat meer bedraagt dan € 75.000,00. Een uitzondering geldt voor de werknemer die de AOW-leeftijd bereikt, de werknemer die jonger dan 18 jaar is die 12 uur of minder per week werkt, of de opzegging die te wijten is aan een oorzaak aan de zijde van de werknemer.

Ketenregeling
De ketenregeling wordt vanaf 1 juli 2015 ingrijpend gewijzigd. Voor arbeidsovereenkomsten geldt dat gedurende maximaal twee jaar, maximaal drie contracten voor bepaalde tijd kunnen worden afgesloten met tussenpozen van ten hoogste zes maanden. Het volgende contract zal leiden tot een contract voor onbepaalde tijd. Bij CAO kan worden bepaald dat maximaal zes contracten gedurende vier jaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden kunnen worden afgesloten. De regeling geldt vanaf 1 juli 2015 ook voor bestaande contracten.

Ontslagrecht

Ontslaggronden
Het ontslagrecht wordt met ingang van 1 juli 2015 gewijzigd. De arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd indien daarvoor een redelijke grond is en de werknemer binnen een redelijke termijn niet kan worden herplaatst. De volgende acht ontslaggronden worden opgenomen in de wet: 1) bedrijfseconomische redenen, 2) langdurige arbeidsongeschiktheid, 3) veelvuldig ziekteverzuim, 4) onvoldoende functioneren, 5) verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, 6) werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar, 7) verstoorde arbeidsverhouding en 8) andere redenen (bij hoge uitzondering.

Ontslagprocedure
Indien een werknemer niet instemt met het ontslag dient de werkgever een ontslagprocedure te starten. Het UWV wordt de aangewezen instantie bij bedrijfseconomische redenen of ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter wordt de aangewezen instantie voor de overige ontslaggronden. Ten slotte kan bij CAO een ontslagcommissie worden ingesteld. Tegen de beslissing van het UWV, de kantonrechter alsmede de ontslagcommissie kan vanaf 1 juli 2015 hoger beroep worden ingesteld.Nieuwe regels Wet Werk en Zekerheid vanaf 1 januari 2015
De Wet Werk en Zekerheid ziet op een aantal ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht. Op 1 januari 2015 zullen de eerste wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid in werking treden. Dit betreft met name wijzigingen met betrekking tot flexcontracten. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Wijzigingen per 1 januari 2015

Proeftijd
Het is niet langer toegestaan een proeftijd beding op te nemen in een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor zes maanden of minder. Deze nieuwe bepaling geldt voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan op of na 1 januari 2015.

Concurrentiebeding
In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die op of na 1 januari 2015 wordt afgesloten mag in beginsel geen concurrentiebeding worden opgenomen. Een uitzondering op de regel is alleen mogelijk indien de werkgever schriftelijk motiveert op grond van welke zwaarwegende bedrijfsbelangen een concurrentiebeding dient te worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Indien de motivering ontbreekt is het concurrentiebeding nietig en dus niet van toepassing.

Aanzegtermijn
Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn aangegaan voor zes maanden of langer en waarvan de einddatum vast ligt, geldt met ingang van 1 januari 2015 een aanzegtermijn. Deze termijn houdt in dat de werkgever minimaal één maand voor het eind van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer dient mee te delen of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of niet. Indien de werkgever deze verplichting niet (of te laat) na komt is hij schadeplichtig. De werknemer dient binnen twee maanden na het verzuim de vordering tot schadevergoeding in te stellen. De verplichting geldt vanaf 1 januari 2015. Dit betekent dat de verplichting van de werkgever om zich aan de aanzegtermijn te houden ook geldt voor bestaande bepaalde tijd overeenkomsten die op 1 februari 2015 of later aflopen.

Loondoorbetalingsverplichting oproepovereenkomsten
In beginsel wordt de werkgever verplicht ook het loon door te betalen als de werknemer niet werkt door omstandigheden die in de risicosfeer van de werkgever liggen. Van de regel kan worden afgeweken tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst, onder de voorwaarde dat dit schriftelijk is overeengekomen. Bij CAO kan tevens worden afgeweken, mits het functies betreft met incidentele werkzaamheden zonder vaste omvang.Gevolgen Participatiewet voor Wajong gerechtigden
Op 1 januari 2015 zal de Participatiewet in werking treden. De overheid wil door middel van deze wet zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan. Indien u een Wajong uitkering ontvangt kan de inwerktreding van de Participatiewet gevolgen voor u hebben. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor Wajong gerechtigden.

Gevolgen voor personen die al een Wajong uitkering hebben op 1 januari 2015
Personen die op 1 januari 2015 al Wajong gerechtigd zijn, krijgen te maken met een herbeoordeling. Tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018 zal het UWV opnieuw beoordelen of de Wajong gerechtigde mogelijkheden heeft om te werken. De hoogte van de Wajong-uitkering hangt af van de herbeoordeling. Indien de Wajong gerechtigde niet in staat is om arbeid te verrichten houdt de Wajonger zijn Wajong-uitkering van 75% van het minimumloon. Indien de Wajonger niet werkt maar deels in staat wordt geacht om arbeid te verrichten of tijdelijk niet in staat is om arbeid te verrichten, wordt de Wajong-uitkering vanaf 2018 verlaagd naar 70% van het minimumloon.

Gevolgen voor nieuwe instromers Wajong
Indien een jongere na 1 januari 2015 een Wajong uitkering aanvraagt, heeft de jongere alleen recht op Wajong indien de jongere wordt geacht nooit meer te kunnen werken. Het UWV zal dit beoordelen.

Bezwaarschrift
Indien het UWV oordeelt dat u mogelijkheden heeft om te werken en u bent het niet eens met het standpunt van het UWV, kunt u tegen de beslissing van het UWV een bezwaarschrift indienen. Het UWV zal dan het besluit opnieuw moeten beoordelen.Raad van State wil uitleg over 'integratievoorwaarden' in Europese gezinsherenigingsregels.

Begin april heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in een zaak van mr. Dijkman prejudiciele vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU over het vereiste inburgeringsexamen in het buitenland. Al jaren lang speelt de vraag of dit vereiste niet in strijd is met de EU-rechtelijke regelgeving. Eerder had de vreemdelingenkamer in Zwolle al vragen aan het Hof gesteld over hetzelfde onderwerp. Ook in die zaak was mr. Dijkman de advocaat. Uiteindelijk is het in deze laatste zaak niet tot een uitspraak gekomen omdat de IND alsnog een verblijfsvergunning verleende.

In de tussenuitspraak vraagt de ABRvS uitleg aan het Hof van Justitie van de EU uitleg met betrekking tot artikel 7 lid 2 van de Gezinsherenigingsrichtlijn. Deze bepaling biedt EU-lidstaten de mogelijkheid om een vorm van integratie te vragen voordat iemand in het kader van gezinshereniging wordt toegelaten. Het is echter nog niet duidelijk hoe streng die eisen mogen zijn. De ABRvS heeft nu het Hof gevraagd uit te leggen binnen welke kaders en grenzen inburgeringseisen mogen worden gesteld aan gezinsherenigers. Als het Hof de vragen heeft beantwoord zal moeten worden beoordeeld in hoeverre het inburgeringsexamen strijdig is met de bepaling uit de richtlijn.

http://www.raadvanstate.nl/pers/persberichtenUTRECHT - Politieke partijen in de Tweede Kamer springen in de bres voor de 8-jarige Dennis uit Utrecht. De in Nederland geboren en getogen jongen hoorde vorige week dat hij uitgezet wordt.
Dennis kan geen beroep doen op het huidige kinderpardon, omdat hij niet aan de voorwaarden van Justitie voldoet. Zo heeft hij niet zijn hele leven onder toezicht van de Rijksoverheid gestaan. Gerben Dijkman, van Pieters advocaten is de advocaat van Dennis. Zie filmpje op RTV Utrecht.


Links
Contact en routeAdres


't Goylaan 13A,
3525 AA, Utrecht

Telefonisch elke werkdag bereikbaar van
9:00 uur – 12:30 uur
en van 13:30 uur – 17:00 uur
Tel: 030-2718855
Fax: 030-2716672

Indien u vragen heeft, kunt u deze per e-mail aan ons stellen.
Ons e-mail-adres is: info@pietersadvocaten.nl


Wij zijn onderdeel van het netwerk:
Landelijk Netwerk Gratis Inloopspreekuur Advocaten

Route naar ons kantoor


Openbaar vervoer:
Wij zijn bereikbaar vanaf het centraalstation met stadsbus 21, vertrek jaarbeurszijde.
U stapt uit op halte Socrateslaan.

Met ingang van 2 juli 2016 krijgt lijn 21 Lijn 21 krijgt het nieuwe lijnnummer 1. Op Utrecht CS vertrekt lijn 1 richting Hoograven vanaf halte D3. Lijn 1 richting Overvecht Noord vertrekt vanaf halte D4. Beide haltes zijn op busstation Jaarbeurszijde.

Vanaf de centrumzijde neemt u bus 47 tot halte 't Goylaan.
Lijn 47 vertrekt per 2 juli vanaf busstation Jaarbeurszijde, halte D5. Van maandag 6 juli t/m zondag 23 augustus rijdt U-OV de Zomerdienstregeling, de juiste tijde vindt u hier: http://u-ov.info

Auto:
Er zijn in de buurt van ons kantoor voldoende gratis parkeermogelijkheden voor het geval u met de auto komt.
U kunt uw navigatie instellen op de Snoekstraat, daar is ook (gratis) parkeerruimte.


U kunt ons ook vinden via: www.advocaatzoeken.nl