Algemene voorwaarden Pieters Advocaten 2018-02-23T17:55:42+00:00

Algemene voorwaarden Pieters Advocaten

Uitvoering opdracht
Ik zal de opdracht persoonlijk uitvoeren, met dien verstande dat ik onderdelen van mijn werkzaamheden onder mijn verantwoordelijkheid en toezicht door één van mijn kantoorgenoten mag laten uitvoeren. Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden zal ik mij alleen door uw belang laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zal ik handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Indien ik het verantwoord en/of wenselijk acht, dat ik mij bij de uitvoering van mijn werkzaamheden door anderen (deurwaarder en procureur uitgezonderd) laat bijstaan, dan zal ik dat niet doen dan na van u verkregen toestemming.
Ik zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in de zaak.

Opzeggen van de opdracht
U kunt de opdracht steeds opzeggen.
Ik kan de overeenkomst niet opzeggen, tenzij wegens gewichtige redenen en ik op redelijke gronden niet bereid ben de opdracht volgens uw wensen uit te voeren.
In geval de opdracht op toevoeging is gedaan, bent u mij het vastgestelde bedrag door de Raad voor Rechtsbijstand verschuldigd.
In geval voor opdracht een vast bedrag is afgesproken, bent u mij een beloning verschuldigd naar evenredigheid van de tot dusverre verrichte werkzaamheden.
In geval de opdracht op uurbasis is gedaan, zal ik u op basis van de bestede uren een einddeclaratie zenden.

Financiële afspraken
Ingeval de opdracht op toevoeging is gedaan:
De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage, door de door u verstrekte gegevens.
De declaraties dienen door u binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. Indien u de declaraties niet (tijdig) voldoet, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten te uwen laste.
Overigens bent u naast de eigen bijdrage ook aan mij verschuldigde door mij gedane uitgaven voor u, de voorschotten (griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, procureursalaris, opvragen medische informatie, opvragen GBA- uittreksels, contra-expertises, en dergelijke).

Ingeval voor opdracht een vast bedrag is afgesproken:
Het afgesproken vasttarief is het bedrag exclusief BTW van 19 %.
De declaraties dienen door u binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. Indien u de declaraties niet (tijdig) voldoet, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten te uwen laste.
Overigens bent u naast het honorarium ook aan mij verschuldigde door mij gedane uitgaven voor u, de voorschotten (griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, procureursalaris, opvragen medische informatie, opvragen GBA- uittreksels, contra-expertises, en dergelijke).

In geval de opdracht op uurbasis is gedaan:
Het afgesproken honorarium is exclusief BTW van 19 %.
De declaraties dienen door u binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. Indien u de declaraties niet (tijdig) voldoet, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten te uwen laste.
Overigens bent u naast het honorarium ook aan mij verschuldigde door mij gedane uitgaven voor u, de voorschotten (griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, procureursalaris, opvragen medische informatie, opvragen GBA- uittreksels, contra-expertises, en dergelijke).

Aansprakelijkheid
Mijn aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.