Op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) zijn er kort samengevat drie wegen die leiden tot het Nederlanderschap. Bepaalde categorieën personen krijgen het Nederlanderschap van rechtswege (meestal bij geboorte), een andere groep personen kan het Nederlanderschap verkrijgen door het afleggen van een optieverklaring, en aan de laatste groep personen kan op aanvraag het Nederlanderschap worden verleend indien aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan.

De aanvraag moet worden ingediend bij de gemeente, maar de beslissing wordt genomen bij Koninklijk Besluit. Hoofdregel is dat er sprake moet zijn van vijf jaar rechtmatig verblijf met een verblijfsvergunning die niet bedoeld is voor een tijdelijk doel. Eén van de voorwaarden is dat het bewijs wordt geleverd van de identiteit door overlegging van een origineel paspoort en gelegaliseerde geboorteakte. Hiervan kan alleen worden afgeweken als er sprake is van bewijsnood, hetgeen over het algemeen lastig is aan te tonen.