Algemene voorwaarden Pieters Advocaten

 

Organisatiestructuur Pieters Advocaten
Pieters Advocaten is een kostenmaatschap tussen Judith Pieters, René van Stralen, Gerben Dijkman, Stefan Koolen en Ferdinand Verweij, waarin ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico praktijk voert. Wendy de Hoop is in dienst van de Maatschap Pieters Advocaten. Harouna Sala en Soraya Oukil maken geen deel uit van de maatschap en voeren ook voor eigen rekening en risico praktijk. Dit betekent dat indien uw zaak wordt behandeld door Judith Pieters, René van Stralen, Gerben Dijkman, Stefan Koolen, Ferdinand Verweij, Harouna Sala of Soraya Oukil, u een overeenkomst van opdracht sluit met de betreffende advocaat die uw zaak behandelt. Indien uw zaak wordt behandeld door Wendy de Hoop, dan is de partij waarmee u de overeenkomst van opdracht sluit de Maatschap Pieters Advocaten. Uitsluitend de partij waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verantwoordelijke advocaat voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

Uitvoering opdracht
De advocaat die de zaak aanneemt, zal de opdracht persoonlijk uitvoeren, met dien verstande dat onderdelen van de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid en toezicht van de behandelend advocaat door één van de kantoorgenoten kunnen worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal de behandelend advocaat zich alleen door uw belang laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zal de behandelend advocaat handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Indien de behandelend advocaat het verantwoord en/of wenselijk acht, zich bij de uitvoering van de werkzaamheden door anderen (deurwaarder en procureur uitgezonderd) te laten bijstaan, dan zal dit geschieden nadat hiertoe van u toestemming is verkregen. De behandelend advocaat zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in de zaak.

Opzeggen van de opdracht
U kunt de opdracht te allen tijde opzeggen. De behandelend advocaat kan de overeenkomst niet opzeggen, tenzij hij of zij wegens gewichtige redenen en op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens uw wensen uit te voeren.

Financiële afspraken
Ingeval de opdracht op toevoeging is gedaan:
In geval de opdracht op toevoeging is gedaan, bent u de advocaat het vastgestelde bedrag door de Raad voor Rechtsbijstand verschuldigd. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage, door de door u verstrekte gegevens. U zult van de behandelend advocaat hiervan een factuur ontvangen.

Ingeval voor de opdracht een vast bedrag is afgesproken:
In geval voor opdracht een vast bedrag is afgesproken, bent u de advocaat een beloning verschuldigd naar evenredigheid van de tot dusverre verrichte werkzaamheden. Het afgesproken vast tarief is het bedrag exclusief BTW van 19 %, tenzij anders is bepaald.

Ingeval voor de opdracht een uurtarief is afgesproken:
In geval de opdracht op uurbasis is gedaan, zal de advocaat u op basis van de bestede uren en het afgesproken uurtarief een declaratie zenden. Het afgesproken honorarium is exclusief BTW van 19 %, tenzij anders is bepaald.

Doorberekening van kosten:
Afgezien van het honorarium of de eigen bijdrage bent u ook verplicht de door de advocaat gedane uitgaven voor u aan de advocaat te vergoeden, zoals de voorschotten (griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, procureursalaris, opvragen medische informatie, opvragen GBA- uittreksels, contra-expertises, en dergelijke).

Betalingstermijn
De declaraties dienen door u binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. Indien u de declaraties niet (tijdig) voldoet, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten te uwen laste.