Privacyverklaring

Uw privacy is van groot belang voor Pieters Advocaten. Graag informeren wij u over de wijze waarop Pieters Advocaten uitvoering geeft aan de informatieplicht uit de AVG.

1. Welke persoonsgegevens verwerkt Pieters Advocaten? Pieters Advocaten verwerkt de navolgende persoonsgegevens:

 • basisinformatie, zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals adres, telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs (indien nodig), geboortedatum en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer, indien vereist;
 • technische gegevens van het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s bekijkt, zoals uw IP-adres;
 • de persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaan gegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u ontvangen of zelf kan verkrijgen en die zij gebruikt voor de hieronder genoemde doelen.

Pieters Advocaten verkrijgt de voornoemde persoons gegevens doorgaans van u zelf. Daarnaast is het mogelijk dat deze gegevens door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen aan ons bekend zijn geworden.

2. Verwerkingsdoeleinden

Pieters Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoons gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht. Deze opdracht kan zien op het geven van juridisch advies, het voeren van gerechtelijke procedures en andere procedures zoals bijvoorbeeld bezwaarschriftprocedures, het voeren van onderhandelingen met de tegenpartij, en het opstellen van overeenkomsten,
 • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen: Pieters Advocaten verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.
 • sollicitaties: de ten behoeve van een sollicitatie door u aan ons verstrekte persoons gegevens worden niet langer dan vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure door Pieters Advocaten bewaard, tenzij u specifiek toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren voor toekomstige vacatures. In dat geval bewaart Pieters Advocaten uw gegevens maximaal één jaar.
 • gebruik en verbetering van de website: om de inhoud en het gebruik van de website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseert Pieters Advocaten het surfgedrag van de bezoekers op onze website.

3. Verwerkingsgronden

Pieters Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • vanwege een wettelijke verplichting;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • met uw toestemming;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.

4. Derde partijen

Pieters Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor onze dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden, bijvoorbeeld:

 • in het kader van onze juridische dienstverlening;
 • om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 • voor het inschakelen van derde partijen namens en in opdracht van Pieters Advocaten, zoals een bij uw zaak betrokken hulpverlener of een vertaalbureau.

Deze derde partij is ook zelf gehouden tot naleving van de AVG.

5. Website en sociale media

Op de website zijn links opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale media of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Pieters Advcoaten houdt daar geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

6. Opslag van persoonsgegevens

Pieters Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Pieters Advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

7. Recht op inzage

U kunt de persoonsgegevens die Pieters Advocaten verwerkt inzien en zo nodig laten wijzigen en/of verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Pieters Advocaten aan uw verzoek niet of niet volledig kan voldoen. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. In een voorkomend geval zal Pieters Advocaten dit uiteraard aan u laten weten.

Pieters Advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze privacyverklaring worden op de website gepubliceerd.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met J.A. Pieters, j.pieters@pietersadvocaten.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 april 2020.