FAQ items aan het laden...
Arbeidsrecht2020-07-20T10:22:47+02:00

Arbeidsrecht & ontslag


Een juridisch conflict met een werkgever is erg vervelend, temeer omdat de uitkomst ervan gevolgen kan hebben voor uw inkomsten. Als u een conflict hebt met uw werkgever, kunnen wij uw belangen deskundig behartigen en in overleg met u bepalen waarmee u het beste gebaat bent. Dat kan bijvoorbeeld zijn een terugkeer naar de werkplek, of een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een goede financiële regeling.

Samen met u werken wij aan de door u gewenste oplossing.

Voor meer informatie over arbeidsrecht & ontslag klikt u op onderstaande gebieden.

Ontslagvergunning2020-08-04T17:14:13+02:00

Uw werkgever kan bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen als hij u wil ontslaan om bedrijfseconomische of andere redenen. Tegen de aanvraag van een ontslagvergunning kunt u bezwaar maken. Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst met een ontslagvergunning hoeft de werkgever geen vergoeding te betalen. Een vergoeding wordt vaak wel toegekend als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden via de kantonrechter.

Het is in geval van een kennelijk onredelijk ontslag mogelijk om bij de kantonrechter een verzoek in te dienen voor een ontslagvergoeding, nadat het dienstverband is opgezegd.

Ontslag op staande voet2020-08-04T17:14:05+02:00

Bij een ontslag op staande voet eindigt uw arbeidsovereenkomst direct. Ontslag op staande voet is alleen mogelijk als er een dringende reden voor aanwezig is. Hiervan is alleen in uitzonderingssituaties sprake.

Aangezien een ontslag op staande voet grote consequenties heeft, bijvoorbeeld voor uw recht op een uitkering, is het van groot belang dat u direct contact opneemt met een advocaat die u hierin kan adviseren. Als u het niet eens bent met het ontslag, is het van belang dat u het ontslag meteen aanvecht en dat u zich beschikbaar houdt voor werk.

Ontbinding via de kantonrechter2020-08-04T17:13:57+02:00

De kantonrechter kan op verzoek van de werkgever of de werknemer de arbeidsovereenkomst ontbinden. Als werknemer heeft u vaak recht op een vergoeding die wordt verbonden aan de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Daarnaast heeft u mogelijk nog recht op uitkering van vakantiegeld of niet-opgenomen vakantiedagen.

Een advocaat kan u in deze procedure bijstaan en deskundig adviseren.

Ontslagvergoeding berekenen2020-08-04T17:13:50+02:00

Bij ontslag komt u mogelijk in aanmerking voor een ontslagvergoeding. Via internet kunt u met behulp van een calculator zelf een inschatting van de hoogte van deze vergoeding maken. Er zijn echter veel uitzonderingen hierop mogelijk. Daarbij speelt bijvoorbeeld de vraag door wiens schuld het dienstverband is beëindigd en de vraag naar de economische situatie van de werkgever.

Aangezien het om grote bedragen kan gaan, is het verstandig om u hierover deskundig te laten adviseren.

Recht op een contract voor onbepaalde tijd2020-08-04T17:13:39+02:00

U werkt al enige tijd voor dezelfde werkgever, steeds op basis van een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Uw huidige contract loopt bijna af en uw werkgever biedt u opnieuw een contract voor bepaalde tijd aan. Wanneer moet uw werkgever u een contract voor onbepaalde tijd aanbieden? Dit is geregeld in de zogenaamde Flexwet. Zo kan er al sprake zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, indien u al langer dan drie jaar bij dezelfde werkgever werkt.

Loondoorbetaling bij ziekte2020-08-04T17:13:30+02:00

U bent ziek en uw werkgever wil uw loonbetaling geheel of gedeeltelijk stopzetten of opschorten, bijvoorbeeld omdat hij vindt dat u niet ziek bent, of dat u onvoldoende meewerkt aan uw re-integratie (doordat u passend werk weigert of geen gehoor geeft aan arbo-oproepen). De werkgever moet zich daarbij wel houden aan een aantal spelregels. Het is belangrijk dat u uw werkgever laat weten het niet eens te zijn met het stopzetten of opschorten van uw salaris.

Wijziging arbeidscontract2020-08-04T17:13:23+02:00

Als u een arbeidsovereenkomst (arbeidscontract) hebt bij een bedrijf, worden in de arbeidsvoorwaarden de afspraken tussen u en uw werkgever vastgelegd. Daarnaast kunnen de belangrijke arbeidsvoorwaarden in een CAO of in een bedrijfsreglement zijn opgenomen. Een werkgever kan de arbeidsvoorwaarden niet zomaar eenzijdig veranderen naar een andere functie en/of een lager inkomen. De arbeidsovereenkomst is tussen twee partijen opgemaakt en voor een wijziging is in principe de toestemming van beide partijen nodig.

Achterstallig salaris2020-08-04T17:13:13+02:00

Als u uw salaris zonder gegronde reden niet of niet volledig heeft ontvangen, dan kunt u bij de kantonrechter in kort geding een loonvordering instellen. U vordert uw reguliere maandloon, maar ook vakantiegeld, een bonus, gratificatie, dertiende maand of winstdeling en de kosten van de advocaat. Binnen een paar weken wordt uw vordering bij de kantonrechter behandeld.

Gedwongen minder werken2020-08-04T17:13:05+02:00

Verplicht uw werkgever u om minder te gaan werken? In juridische zin betekent dit dat hij plotseling uw arbeidsvoorwaarden wijzigt en dat kan niet zomaar. Er zijn echter uitzonderingen. Het is belangrijk dat u zich goed laat voorlichten en bijstaan door een advocaat.

Beëindiging dienstverband met vaststellingsovereenkomst2020-08-04T17:12:57+02:00

Als uw werkgever voorstelt de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst, is het van belang dat u zich deskundig laat adviseren. Een advocaat beschikt over de kennis om te kunnen beoordelen waar u recht op heeft. Deskundig advies is ook van belang met het oog op het behoud van uw aanspraak op een WW-uitkering.