FAQ items aan het laden...
Letselschade / aansprakelijkheidsrecht2021-10-25T13:47:24+02:00

Letselschade / aansprakelijkheidsrecht


Indien u letselschade heeft geleden door toedoen van iemand anders, kunt u deze persoon hiervoor aansprakelijk stellen. Dat geldt niet alleen voor de schade die u nu hebt geleden, maar ook voor de schade die u in de toekomst hierdoor kunt ondervinden, doordat u minder moet gaan werken vanwege blijvende gezondheidsklachten.

Is het voor u lastig te overzien hoe en waarvoor u de andere partij aansprakelijk kunt stellen? Pieters Advocaten helpt u graag. De kosten voor onze rechtshulp kunnen we waarschijnlijk in rekening brengen bij de veroorzaker van de schade.

Voor meer informatie klikt u op onderstaande gebieden.

Rechtsbijstand2020-08-04T15:46:08+02:00

Als u letselschade heeft geleden, en de aansprakelijkheid is erkend, dan moet de schade door de aansprakelijke partij of zijn verzekeringsmaatschappij worden vergoed. Daaronder vallen ook de kosten van rechtsbijstand, zoals de kosten van de advocaat en eventuele deskundigen die door de advocaat worden ingeschakeld.

Mocht de aansprakelijkheid nog niet zijn erkend, dan komt u wellicht in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand op grond van de Wet op de Rechtsbijstand. Klik hier voor meer informatie.

Slachtoffer van een verkeersongeval2020-08-04T15:59:10+02:00

Als u slachtoffer bent van een verkeersongeval, komt er veel op u af. U heeft mogelijk letsel opgelopen en ligt in het ziekenhuis of u bent alweer thuis, maar bent nog niet hersteld. Ook in financiële en juridische zin heeft een ongeval grote impact. U wilt uw schade vergoed krijgen van de tegenpartij, die het aansprakelijkheidsrisico heeft ondergebracht bij zijn WAM-verzekering. Daarnaast heeft u mogelijk ook recht op een uitkering op grond van uw eigen verzekering of op grond van sociale voorzieningen.

Omdat u al genoeg te verwerken heeft, is het verstandig om bij het geldend maken van uw rechten de hulp van een advocaat in te schakelen. De kosten hiervan worden in veel gevallen vergoed (zie hiervoor het kopje rechtsbijstand).

Slachtoffer van een medische fout2020-08-04T15:59:18+02:00

Als u slachtoffer bent van een fout van een zorgverlener -of dit nu een arts, psycholoog of psychiater of andere zorgverlener is- zit u met veel vragen. De eerste vraag is of er daadwerkelijk een fout is gemaakt door de arts. Dat is het geval als de arts niet heeft voldaan aan zijn zorgverplichting als arts.

Om meer inzicht te krijgen in uw behandeling, kunt u inzage vragen in uw medisch dossier. U heeft een wettelijk recht op informatie uit uw eigen medisch dossier. U kunt, eventueel met de hulp van een advocaat, het medisch dossier voorleggen aan een andere arts voor een second opinion.

Indien deze tot het oordeel komt dat de arts niet aan zijn verplichting heeft voldaan, kunt u de arts of de instelling waaraan de arts is verbonden, aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Ook kunt u desgewenst een klacht indienen bij de Klachtencommissie of bij het Regionaal Tuchtcollege.

Vaststellen van aansprakelijkheid2020-08-04T15:59:27+02:00

Voordat tot schadevaststelling kan worden overgegaan, moet eerst worden vastgesteld wie er voor de schade aansprakelijk is. Dit kan soms aanleiding geven tot lange schuldvraagdiscussies.

Soms is het nodig om getuigen te horen, of technisch onderzoek te verrichten. Als vast staat dat u geen schuld treft aan het ongeval, maar de discussie gaat tussen twee andere partijen, is er een gedragscode die er zorg voor draagt dat u niet in deze discussie gemangeld wordt. Dit is de Schaderegeling Schuldloze Derde.

Materiële schade2020-08-04T15:59:35+02:00

Als de aansprakelijkheid is vastgesteld, kan de schade worden vastgesteld. Als er letsel is, kan de schade vaak niet direct worden vastgesteld. Dit kan pas als er een medische eindtoestand is bereikt. Hiervan is sprake als er herstel is bereikt of er geen verder herstel te verwachten is.

Schadeposten die bijvoorbeeld voor vergoeding in aanmerking kunnen komen, zijn:

Reparatie beschadigde goederen of vergoeding dagwaarde (bij total-loss);

  • Huur vervangend voertuig;
  • Reiskosten;
  • Medische kosten (eigen risico verzekering);
  • Ziekenhuis daggeldvergoeding;
  • Kosten hulpmiddelen;
  • Verlies inkomen;
  • Kosten huishoudelijke hulp;
  • Verlies zelfwerkzaamheid.

U moet altijd een beroep doen op de eigen mogelijkheden om schade vergoed te krijgen op grond van de eigen verzekering of wettelijke regelingen.

Immateriële schade2020-08-04T15:59:43+02:00

Een slachtoffer heeft, afgezien van vergoeding van de materiële schade, ook recht op vergoeding van immateriële schade (smartengeld). Voor het bepalen van de hoogte van het smartengeld is de ernst van het letsel van belang, waarbij onder andere wordt gekeken naar de vraag of er blijvende restgevolgen of ontsierende littekens zijn, maar ook naar de duur van het herstel, de geleden pijn.

Er wordt getracht aansluiting te vinden bij vergelijkbare gevallen in de jurisprudentie die zijn verzameld in de Smartengeldgids, uitgegeven door de ANWB.

Verlies van inkomen2020-08-04T15:59:52+02:00

Als u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval, is uw werkgever gedurende twee jaar verplicht het loon door te betalen. Soms wordt het loon op grond van de CAO volledig doorbetaald, maar soms leidt u schade doordat uw werkgever niet meer dan de wettelijk verplichte 70% van uw loon doorbetaalt. Ook kan er schade ontstaan, doordat u onregelmatigheidstoeslagen of andere vergoedingen misloopt. Deze schade komt voor vergoeding in aanmerking. Indien u in de toekomst niet meer op uw oude niveau kunt functioneren, en er een blijvende terugval in inkomen ontstaat, komt deze schade ook voor vergoeding in aanmerking.

Deze schade moet dan begroot en gekapitaliseerd worden. Inschakeling van een deskundige is daarbij onontbeerlijk.

Kosten huishoudelijke hulp2020-08-04T16:00:00+02:00

Als u ten gevolge van het letsel uw huishoudelijke taken niet meer kunt vervullen, heeft u recht op een vergoeding voor huishoudelijke hulp. Ook als een familielid of een kennis u helpt in het huishouden kan hiervoor een redelijke vergoeding beschikbaar worden gesteld.

Als u in uw eigen netwerk geen hulp kunt krijgen, kunt u wellicht in aanmerking komen voor hulp van de Thuiszorg of een beroep doen op de PGB. Mochten hiervoor ook geen mogelijkheden zijn, dan kunt u een particuliere hulp inschakelen.

De kosten voor de vergoeding hiervan zijn, in ieder geval voor de eerste periode, genormeerd in de Richtlijn Huishoudelijke Hulp, die is opgesteld door de Letselschaderaad.

Kosten studievertraging2020-08-04T16:05:27+02:00

Als u gewond raakt bij een ongeval en u bent bezig met een opleiding, kunt u studievertraging oplopen. Hierdoor lijdt u schade, die niet alleen bestaat uit extra kosten voor collegegeld en dergelijke, maar ook uit gederfd inkomen, omdat u op een later moment op de arbeidsmarkt kunt instromen.

Hiervoor kan een vergoeding worden toegekend. De bedragen die hiervoor worden toegekend, zijn genormeerd in de Richtlijn Studievertraging van de Letselschaderaad.

Schade van nabestaanden na overlijden2020-08-04T16:05:38+02:00