FAQ items aan het laden...
Migratierecht2020-07-20T10:29:41+02:00

Migratierecht & immigratie


Ons kantoor heeft sinds 1990 ervaring op het gebied van het migratierecht en immigratie. Wij kunnen u bijstaan bij het aanvragen van een machtiging tot voorlopig verblijf (visum) of een verblijfsvergunning, onder andere voor gezinshereniging, voor studie, voor werk of om medische redenen.

Ook op het terrein van het asielrecht hebben wij een reputatie opgebouwd. Wij bepalen vanuit uw situatie wat de beste strategie is om het door u gewenste resultaat te behalen, namelijk recht op verblijf in Nederland.

Voor meer informatie over migratierecht & immigratie klikt u op onderstaande gebieden.

Inreisverbod2020-08-04T16:45:44+02:00

Een inreisverbod is een verbod de EU binnen te reizen. Als iemand al enige tijd illegaal is of een strafbaar feit heeft gepleegd, kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst een inreisverbod opleggen. Verblijf in Nederland ondanks een inreisverbod is strafbaar gesteld.

Het inreisverbod is in de Nederlandse wet opgenomen, omdat dit verplicht werd door EU-regelgeving (de Terugkeerrichtlijn). Het inreisverbod wordt voor een bepaalde periode van, in beginsel, tussen de twee en tien jaar opgelegd. Het is mogelijk om tussentijds om opheffing van het verbod te vragen.

Illegaal2020-08-04T16:45:53+02:00

In de Vreemdelingenwet of -regelgeving komt de term illegaal niet voor. Het is spraakgebruik voor iemand die geen verblijfsrecht in Nederland heeft. Wie er verblijfsrecht -ook wel rechtmatig verblijf genoemd- heeft in Nederland, is in de Vreemdelingenwet geregeld. Iedereen met een verblijfsvergunning en iedereen die op grond van het EU-verdrag in Nederland mag verblijven, is legaal.

Sommige procedures geven het recht om de uitkomst van die procedure in Nederland af te wachten. Soms is echter naast de procedure speciale toestemming van de rechter nodig om de uitkomst van de procedure in Nederland af te mogen wachten.

Ongewenstverklaring2020-08-04T16:46:03+02:00

Vreemdelingen die niet onder het bereik van de Terugkeerrichtlijn van de EU vallen, kunnen ongewenst worden verklaard. Ook EU-burgers kunnen ongewenst worden verklaard. Iemand wordt meestal ongewenst verklaard omdat hij strafbare feiten heeft gepleegd of zich herhaaldelijk niet heeft gehouden aan verplichtingen uit de Vreemdelingenwet. Verblijf in Nederland ondanks een ongewenstverklaring is strafbaar gesteld.

Terugkeerbesluit2020-08-04T16:46:12+02:00

Een terugkeerbesluit is een besluit waarin wordt vastgesteld dat een vreemdeling niet (meer) het recht heeft om in Nederland te verblijven. Voor vreemdelingen die al in Nederland zijn is het terugkeerbesluit vaak opgenomen in een negatieve beslissing. Zo een beslissing wordt ook wel een meeromvattende beslissing genoemd. In het terugkeerbesluit wordt vastgesteld hoeveel tijd iemand heeft om het land te verlaten. Deze termijn varieert van 24 uur tot 28 dagen.

Gezinshereniging2020-11-30T14:29:50+01:00

Gezinshereniging ziet op het verkrijgen van een verblijfsvergunning om als gezin weer bij elkaar te wonen. Vaak gaat het om een in Nederland verblijvende partner, die een partner uit het buitenland wil laten komen om in Nederland bij elkaar te wonen. Gezinshereniging tussen ouders en minderjarige kinderen valt hier ook onder. Gezinshereniging tussen ouders en meerjarige kinderen is onder bijzondere omstandigheden ook mogelijk, maar hiervoor gelden erg strenge regels.

De voorwaarden voor gezinshereniging worden grotendeels door de EU bepaald en zijn voornamelijk opgenomen in de Gezinsherenigingsrichtlijn.

Verblijfsvergunning regulier2020-08-04T16:49:31+02:00

In Nederland kent men twee soorten verblijfsvergunningen: de verblijfsvergunning asiel en de reguliere verblijfsvergunning. Onder de verblijfsvergunning asiel vallen alleen verblijfsvergunningen die worden verleend als iemand niet in zijn eigen land kan wonen, omdat hij daar gevaar loopt. Onder de reguliere verblijfsvergunning vallen alle andere gevallen. De verblijfsvergunning regulier kan voor heel uiteenlopende redenen worden verleend, zoals gezinshereniging, werk en studie.

Machtiging tot voorlopig verblijf2020-08-04T16:49:37+02:00

De machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) is een visum dat het recht geeft naar Nederland te reizen om daar de verblijfsvergunning aan te vragen. De voorwaarden voor verlening zijn gelijk aan de eisen voor de verblijfsvergunning die iemand aan wil vragen. Er moet eerst een visum worden verkregen, omdat de overheid er de voorkeur aan geeft dat het recht op toelating wordt getoetst voordat iemand feitelijk in Nederland is.

Het inburgeringsexamen in het buitenland is gekoppeld aan de mvv. Dit betekent dat inburgering een voorwaarde voor verlening van de mvv is, als iemand verplicht is in het buitenland in te burgeren. Als iemand het examen niet heeft gedaan of niet heeft gehaald, krijgt hij niet het visum dat nodig is om in Nederland de verblijfsvergunning te verkrijgen.

Inkomensvereiste2020-08-04T16:49:45+02:00

Het inkomensvereiste is de hoogte van het inkomen dat wordt vereist om een bepaalde verblijfsvergunning te krijgen. Er gelden hiervoor verschillende bedragen, afhankelijk van het doel waarvoor iemand de verblijfsvergunning aanvraagt. Zo hoeft een student minder inkomen te hebben dan een alleenstaande en is de inkomenseis voor een verblijfsvergunning voor gezinshereniging hoger dan die voor een alleenstaande. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst is altijd de actuele tabel met de vereiste bedragen te vinden.

Inburgering2020-08-04T16:49:52+02:00

Iemand met een verblijfsvergunning in Nederland moet inburgeren. Dit betekent dat die persoon Nederlands moet leren en één en ander over de Nederlandse samenleving moet leren. Voor het verkrijgen van sommige verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd en voor naturalisatie is inburgering vereist. Inburgering moet worden onderscheiden van de verplichting in te burgeren in het buitenland.

Inburgeringsexamen2020-08-04T16:49:59+02:00

Toen het inburgeringsexamen in het buitenland werd ingevoerd met de Wet inburgering buitenland (Wib), werd dit gedaan om voor verlening van de mvv te toetsen of iemand voldoende gemotiveerd en in staat was om in Nederland in te burgeren. Het behalen van het examen ontheft de geslaagde niet van de verplichting later in Nederland aan verdere inburgeringsverplichtingen te ontdoen. De slagingseisen van het inburgeringsexamen in het buitenland zijn lager dan die van het inburgeringsexamen in Nederland.

Meer informatie over het examen in het buitenland kan hier worden gevonden.

Doel van de verblijfsvergunning2020-08-04T16:50:07+02:00