FAQ items aan het laden...
Personen- en familierecht2020-07-20T10:31:52+02:00

Personen- en familierecht & Echtscheiding


Wij kunnen u deskundig en adequaat bijstaan op alle mogelijke terreinen van het personen- en familierecht. Daarbij kunt u denken aan een echtscheiding en de financiële gevolgen daarvan, het opstellen van een omgangsregeling met uw kinderen, het maken van een ouderschapsplan of een verzoek om ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.

Voor meer informatie over personen- en familierecht klikt u op onderstaande gebieden.

Echtscheiding2020-08-04T17:01:37+02:00

U heeft een advocaat nodig om een echtscheiding aan te vragen. U kunt er samen met uw partner voor kiezen om één advocaat, of allebei een eigen advocaat, in de arm nemen.

U wilt natuurlijk dat uw belangen goed worden vertegenwoordigd. Vaak is het beter om te proberen er samen met uw partner uit te komen. Als u kinderen heeft, dan moet er bij het verzoek tot echtscheiding een ouderschapsplan worden gevoegd. Wij zien het als onze taak om de echtscheiding voor u en de andere betrokkenen zo harmonieus mogelijk te laten verlopen. Wij maken gebruik van mediationtechnieken, maar schuwen indien nodig de confrontatie niet.

Kinderalimentatie2020-08-04T17:01:49+02:00

Een ouder is verantwoordelijk voor de kosten van het levensonderhoud van het kind. De financiële bijdrage van de ouder aan de andere ouder wordt kinderalimentatie genoemd. U kunt als ouder een verzoek indienen om de hoogte van de door de andere ouder te betalen kinderalimentatie vast te laten stellen.

Bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie spelen diverse factoren een rol. Van belang is bijvoorbeeld de vraag of er sprake is van een omgangsregeling met de betalende ouder. Het is verstandig u in verbinding te stellen met een advocaat, indien u wilt weten welke bijdrage u in redelijkheid dient te betalen, dan wel welk bedrag de andere ouder zou moeten betalen.

Partneralimentatie2020-08-04T17:01:58+02:00

Partneralimentatie is de onderhoudsbijdrage die aan een ex-partner dient te worden betaald. In de wet staat dat ex-echtgenoten verplicht zijn elkaar te onderhouden. De ex-partner die geen of weinig inkomen heeft, kan dus partneralimentatie aanvragen. Er kan een berekening van de te betalen alimentatie worden gemaakt op basis van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Voor het maken van een voorlopige berekening kunt u contact met ons opnemen.

De rechter kijkt bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie niet alleen naar de cijfers, maar ook naar wat redelijk is in de situatie die zich voordoet. Kinderalimentatie gaat altijd voor partneralimentatie.

Ouderschapsplan2020-08-04T17:03:56+02:00

Als ouders de zorg hebben over minderjarige kinderen en zij besluiten van elkaar te scheiden, dan moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. Het ouderschapsplan moet door beide ouders worden ondertekend en wordt bij het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. Het ouderschapsplan kan door de ouders samen worden opgesteld, of met behulp van een advocaat die verstand van zaken heeft.

LBIO2020-08-04T17:04:23+02:00

Het LBIO is het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Let op: dit bureau kan u alleen helpen als het gaat om kinderalimentatie. Het is van belang dat de hoogte van de alimentatie door de rechter is vastgesteld. U kunt hier meer informatie over het LBIO vinden.

Boedelscheiding2020-08-04T17:08:07+02:00

Indien u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is er sprake van een gemeenschappelijke boedel die verdeeld moet worden. Echter, ook als u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, kan het zijn dat er een verdeling van de boedel plaats moet vinden.

Op de dag dat de rechtbank het verzoek tot echtscheiding ontvangt, staat de omvang van de boedel vast. Dit betekent dat na indiening van het verzoek tot echtscheiding onmiddellijk een verzoek tot boedelscheiding kan worden ingediend en behandeld.

Gezag2020-08-04T17:08:15+02:00

Een kind dat geboren is tijdens het huwelijk staat onder het gezag van de ouders. Als de ouders niet zijn getrouwd, heeft de moeder alleen het gezag. Dat is anders als de vader het kind erkent (bij de gemeente) en tevens het ouderlijk gezag bij de rechtbank aanvraagt. De enkele erkenning van het kind betekent dus niet dat de vader ook het gezag heeft over het kind.

Adoptie2020-08-04T17:08:23+02:00

Adoptie is het wettelijk aannemen van een kind. Indien u een kind wilt adopteren uit het buitenland, heeft u toestemming van de Nederlandse overheid nodig.

Als een man het kind dat hij verzorgt wil adopteren, kan hij daartoe een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Deze procedure wordt eenouderadoptie (vroeger stiefouderadoptie) genoemd. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Naamswijziging2020-08-04T17:08:31+02:00

U kunt om uiteenlopende redenen niet tevreden zijn over uw naam. U kunt uw voornaam, achternaam of beide namen wijzigen als aan bepaalde criteria is voldaan. Een verzoek tot wijziging van de voornaam dient te worden ingediend bij de rechtbank. De wijziging van de achternaam wordt aangevraagd met behulp van een formulier bij het Ministerie van Justitie. Klik hier voor meer informatie.

Omgang2020-08-04T17:08:39+02:00

Kind en ouder hebben het recht op omgang met elkaar. De inhoud van de omgangsregeling is geheel aan de ouder(s). Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kan de rechter verzocht worden een omgangsregeling vast te stellen.

Ook heeft een kind recht op omgang met anderen dan de ouders. Ook zo’n verzoek kan door ons aan de rechter worden voorgelegd. Er zal wel een nauwe persoonlijke betrekking met het kind aangetoond moeten worden, voordat een omgangsregeling door de rechtbank wordt vastgesteld.

Ontkenning vaderschap2020-08-04T17:08:46+02:00

Een man die weet dat hij niet de biologische vader van een kind is, maar volgens de wet wel als vader van het kind geregistreerd staat, kan bij de rechtbank een verzoek indienen voor ontkenning van het vaderschap.

Aan het indienen van het verzoekschrift zijn termijnen verbonden. Het verzoekschrift kan door de moeder van het kind binnen één jaar na de geboorte van het kind worden ingediend. Het verzoekschrift kan door de juridische vader binnen één jaar nadat hij weet dat hij niet de biologische vader van het kind is worden ingediend. Als het verzoekschrift te laat is ingediend, kan een bijzondere curator het verzoek namens het minderjarige kind indienen.

Vaststelling vaderschap2020-08-04T17:08:53+02:00

Een man die weet dat hij de biologische vader van een kind is, maar volgens de wet niet als vader geregistreerd staat, kan de rechtbank vragen om vaststelling van het vaderschap. Dit kan bijvoorbeeld een rol spelen als de man een omgangsregeling met het kind wil. Ook na het overlijden van de vader, kan in voorkomende gevallen het vaderschap achteraf worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld in erfkwesties van belang zijn.

Erkenning2020-08-04T17:15:00+02:00

Een vader kan zijn kind erkennen door zich samen met de moeder bij de gemeente te vervoegen, en aldaar aan te geven dat hij de biologische vader van het kind is. Als de biologische vader zijn kind niet wil erkennen, dan kan de moeder een verzoek indienen bij de rechtbank tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. De moeder kan dit verzoek tot vijf jaar na de geboorte van het kind indienen. Het kind heeft zelf veel langer de tijd om het vaderschap gerechtelijk te laten vaststellen.

Bewindvoerder2020-08-04T17:14:52+02:00

De rechtbank kan een bewindvoerder aanstellen die toeziet op de financiële situatie van de onderbewindgestelde, indien deze zelf (niet meer) in staat kan worden geacht zorg te dragen voor zijn of haar financiën. Mensen klagen vaak dat bewindvoerders vergeten aan hen rekening en verantwoording af te leggen. Via een procedure bij de rechtbank kan de bewindvoerder gedwongen worden om inzage in de boeken te geven. Ook kan de rechter een andere bewindvoerder benoemen.

Paspoortwet2020-08-04T17:14:44+02:00

Indien beide ouders het gezag over een kind hebben, moeten zij beiden toestemming geven voor afgifte van een paspoort. Indien één van beiden dit weigert, kan de andere ouder de rechtbank om vervangende toestemming vragen. Sinds enige tijd worden kinderen niet meer in het paspoort van de ouders bijgeschreven. Ook zeer jonge kinderen krijgen nu een eigen paspoort. Dit kan problemen op Schiphol opleveren. Is dit kind van u? Wat zegt de andere ouder hiervan? Wie heeft het gezag?

Haags Verdrag Kinderontvoering2020-08-04T17:14:36+02:00

Indien een ouder (al dan niet na een echtscheiding) met een kind naar het buitenland wil reizen, dan heeft hij toestemming van de andere ouder nodig. Als de ouder de toestemming niet heeft gekregen, maar toch naar het buitenland gaat, dan heet dit internationale kinderontvoering. Een groot aantal landen is aangesloten bij het Haags Verdrag Kinderontvoering. In dit verdrag is geregeld dat het kind moet worden teruggebracht naar het land waar het kind oorspronkelijk woonde. Klik hier voor meer informatie.

Wijziging inschrijving gemeente2020-08-04T17:14:25+02:00

Als u bij de gemeente met onjuiste gegevens staat ingeschreven, kunt u daar vragen om wijziging van de gegevens. Dit kan alleen als u sterke brondocumenten kunt overleggen, waaruit blijkt dat de geregistreerde gegevens niet juist zijn. In principe moet u een origineel paspoort overleggen, vergezeld van een originele gelegaliseerde geboorteakte of een verklaring van een notaris uit het buitenland. Als de gemeente weigert de gegevens te wijzigen, kunt u in eerste instantie bezwaar maken bij de gemeente. Mocht het bezwaar worden afgewezen, dan kunt beroep instellen bij de rechter. Een advocaat kan u hierin bijstaan.

Heeft u een vraag over dit rechtsgebied? Of wilt u een probleem aan ons voorleggen?

Stel geheel vrijblijvend uw vraag per email of via het contactformulier hieronder, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Tel: 030-2718855
E-mailadres: info@pietersadvocaten.nl