Een vluchteling is iemand die zijn of haar land van herkomst ontvlucht vanwege een gegronde vrees voor vervolging en de overheid in eigen land kan of wil geen bescherming bieden tegen deze vervolging. De vervolging is gelinkt aan een of meerdere van de volgende gronden.

Vervolging vanwege etnische afkomst (de gronden ras en nationaliteit)

Het behoren tot een bepaalde etnische groep kan grond zijn voor vrees voor vervolging. Volgens het Nederlandse beleid wordt dit niet snel aangenomen. Wel wordt voor sommige groepen aangenomen dat zij minder bewijs hoeven te leveren dat zij bij terugkeer naar het land van herkomst gevaar lopen: de kwetsbare minderheidsgroep.

Godsdienst (bekeerlingen)

Een religieuze overtuiging kan in bepaalde landen een reden voor vervolging zijn. Die aanleiding bestaat ook indien een persoon onvoldoende in staat is om uitdrukking te geven aan zijn religieuze overtuiging zonder te hoeven vrezen voor (ernstige) represailles. Bij bekeringszaken besteedt de IND veel aandacht aan de geloofwaardigheid van de bekering en kijkt daarbij zowel naar het proces van de bekering als de feitelijke kennis van de asielzoeker.

Politieke overtuiging

Vrees voor vervolging door de autoriteiten vanwege politieke activiteiten is een grond voor bescherming. Er kan ook een grond voor bescherming zijn als de asielzoeker in Nederland politiek actief is geworden en deze activiteiten bekend zijn bij de autoriteiten van het land van afkomst: réfugié sur place.

Behoren tot een bepaalde sociale groep: SOGI (LHBTIQ+) en vrouwen

In de Europese definitierichtlijn is neergelegd dat onder daden van vervolging ook zijn begrepen daden van genderspecifieke aard. Bovendien is in de Europese definitierichtlijn LHBTIQ+ als vervolgingsgrond opgenomen.Vrouwen kunnen diverse redenen hebben om te vluchten uit het land van herkomst, zoals eerwraak, (huiselijk en seksueel) geweld en besnijdenis. Dit kan zowel tijdens of buiten oorlogstijd zijn. Onder deze grond, vallen ook vrouwen die zich niet gedragen volgens, of zich niet houden aan de geldende normen in het land van herkomst en hierdoor een vrees voor vervolging hebben.