De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft onder omstandigheden het recht om een verblijfsvergunning in te trekken. De meest voorkomende reden daarvoor is dat iemand niet langer voldoet als de voorwaarden of het doel van de verblijfsvergunning. Intrekking kan ook plaatsvinden indien iemand (al dan niet bewust) onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag of na afgifte van de verblijfsvergunning een strafbaar feit heeft begaan.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst zal een vreemdeling altijd eerst op de hoogte brengen van het voornemen om de vergunning in te trekken en de vreemdeling in de gelegenheid stellen op dit voornemen te reageren. Het is verstandig om u bij een dergelijk voornemen direct te laten adviseren. Intrekking van de vergunning kan leiden tot beëindiging van bijvoorbeeld toeslagen, uitkeringen en het recht te werken.