In de strafrechtelijke procedure treedt een slachtoffer op als aangever, getuige en/of benadeelde partij en heeft een slachtoffer diverse rechten en plichten. Het slachtoffer heeft recht op informatie over het verloop van de strafrechtelijke procedure en het detentieverloop van de verdachte.

Een slachtoffer heeft als aangever of getuige de plicht om als getuige te worden gehoord door de onderzoeksrechter of tijdens de zitting. Ook heeft een slachtoffer het recht om zich te voegen als benadeelde partij om een verzoek tot vergoeding van materiële en immateriële schade in te dienen. Tot slot kan een slachtoffer gebruik maken van het spreekrecht of het indienen van een slachtofferverklaring waarin hij de gevolgen van het strafbare feit onder woorden kan brengen.